Idź do
Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa, 
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Barbara Czortek (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 8, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. (+48) 85 681 23 23
e-mail: pnrp@bpn.com.pl
http://www.pnrp.bpn.com.pl
,,Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody'' oferują szeroki wachlarz artykułów naukowych, przedstawiających wyniki badań dotyczących obszarów i gatunków chronionych. To miejsce, gdzie publikujemy oryginalne artykuły materiałowe, przeglądowe, notatki florystyczne, faunistyczne i mykobiotyczne. Drukujemy również materiały polemiczne, informacje o konferencjach i sympozjach naukowych, a także recenzje publikacji związanych z ochroną przyrody. Każdy artykuł jest rzetelnie recenzowany przez specjalistów z odpowiednich dziedzin. Kwartalnik adresowany jest do przyrodników profesjonalistów, jak również do osób amatorsko zajmujących się problematyką przyrodniczą. Wersja papierowa (drukowana) stanowi wersję pierwotną (referencyjną) pisma.

Dla zainteresowanych naszymi wcześniejszymi artykułami, zapraszamy na stronę internetową Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie znajdują się spisy tematów artykułów opublikowanych w latach 2001-2006 (tom 20-25), a także streszczenia artykułów z lat 2007-2021 (tom 26-40). Więcej informacji  pod linkiem: ....
Zachęcamy autorów do przesyłania swoich prac badawczych na adres e-mail: pnrp@bpn.com.pl

„PNiRP” 43 (1) – 2024 r.

SPIS TREŚCI

Rafał Rogowski, Tadeusz Wojas – Chrząszcze (Coleoptera) zasiedlające leżaninę w rezerwacie przyrody „Dębina” w Dolinie Nysy Kłodzkiej
Leszek Kucharski, Marek Kloss, Jadwiga Sienkiewicz – Szata roślinna źródlisk Drawieńskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
Jerzy Borowski, Tomasz Gazurek, Czesław Greń, Radosław Plewa, Jacek Hilszczański,  Tomasz Jaworski,  Andrzej Górz – Atomaria pseudatra Reitter, 1888 i A. hislopi Wollaston, 1857, dwa nowe gatunki chrząszczy w faunie Polski (Coleoptera, Cryptophagidae)
Tomasz Niechoda, Agnieszka Aleksiejczuk, Paweł Maciak – Car Dąb – Legenda Białowieskiej Kniei

KRONIKA
Piotr Daszkiewicz, Tomasz Samojlik – Krajowa fauna, żubry i Puszcza Białowieska na łamach leszczyńskiego „Przyjaciela Ludu” (1834-1849)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Bogumiła Jędrzejewska, Anna, Maria Wójcik – Wspomnienie Barbarze Ewie Wysmułek (1931–2023)
Małgorzata Bołbot – dr Jan Raczyński

STRESZCZENIE / SUMMARY

PNRP 42(3-4) - 2023 r.

SPIS TREŚCI

ANNA SOBIERAJ-BETLIŃSKA, JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK – Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera, Aculeata, Apiformes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego najbliższych okolic (północna Polska)
DARIUSZ WOJDAN – Herpetofauna Przełomu Lubrzanki
ROBERT ŻÓRALSKI, MAGDALENA JĘDRO – Muchówki bzygowate, lwinkowate i wyślepkowate (Diptera: Syrphidae, Stratiomyidae, Conopidae) Słowińskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
JAROSŁAW SOCHACKI, DARIUSZ TLAŁKA – Widlicz cyprysowy Diphasiastrum tristachyum – nowy gatunek we florze Magurskiego Parku Narodowego i Karpat Polskich

KRONIKA
PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK – Żubr i Puszcza Białowieska w lwowskim piśmie Łowiec

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 42(2) – 2023 r.

SPIS TREŚCI

JULITA BUGWIN, KAROLINA JASIŃSKA – Skład pokarmu żubra europejskiego(Bison bonasus) w sezonie wegetacyjnym na wybranych obszarach Puszczy Białowieskiej
JACEK KAZIMIERCZAK – Wyniki badań wstępnych motyli (Lepidoptera) w latach 2018-2022 w okolicach Bagna Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
AGNIESZKA TAŃCZUK, PAWEŁ BOJAR – Proponowany rezerwat „Ciesacin” jako ostoja przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia) (ROTTEMBERG, 1775) (Lepidoptera)
ANNA MARIA OCIEPA, ANTONI ZIĘBA, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA – Zespół Sphagno capilifolii-Empetretum nigri w Tatrzańskim Parku Narodowym – pomiędzy bażyniskiem a torfowiskiem

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
MONIKA STANIASZEK-KIK, NASTASSIA SALANEVICH – Mchy i wątrobowce rezerwatu Gałków [Polska środkowa]

KRONIKA
ZBIGNIEW WITKOWSKI – Ważna konferencja w Pałacu Prezydenckim w stulecie powstania Lasów Państwowych

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 42(1) – 2023 r.

SPIS TREŚCI

GRZEGORZ LESIŃSKI, GRZEGORZ BŁACHOWSKI - Skład diety płomykówki Tyto alba w Goniądzu i Wiźnie na skraju doliny Biebrzy i Narwi
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, BEATA JAKUBIK - Chronione gatunki mięczaków wodnych w systemie rzeczno-jeziornym Krutyni (Pojezierze Mazurskie)
KRYSTIAN A. OŁDAK - Ważki (Odonata) rezerwatu przyrody „Bagno Pogorzel” (Polska środkowo-wschodnia)
ADAM SZULC - Flora roślin naczyniowych doliny rzeki Liwiec (Mazowsze)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
CEZARY J. TAJER - Stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” w latach 2013-2022
ADAM STEBEL, ANNA MARIA OCIEPA – Mech Amblyodon dealbatus (Meesiaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym.

KRONIKA
DASZKIEWICZ PIOTR, SAMOJLIK TOMASZ, RIČKIENĖ AURIKA, FEDOTOVA ANASTASIA -Żubr i Puszcza Białowieska w książce Leona Zienkowicza Les costumes du peuple polonais

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 41(4) – 2022 r.

SPIS TREŚCI

SŁAWOMIR PIĘTKA, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Wpływ metod ochrony na zróżnicowanie strukturalne lasów Biebrzańskiego Parku Narodowego
ANNA KRZYSZTOFIAK, JAROSŁAW BUSZKO, LECH KRZYSZTOFIAK — Wpływ pszczoły miodnej Apis mellifera na inne grupy zapylaczy w lasach Wigierskiego Parku Narodowego
ANNA SOBIERAJ-BETLIŃSKA, LUCYNA TWERD — Materiały do znajomości dziko żyjących pszczół (Hymenoptera, Aculeata, Apiformes) Parku Krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia” w województwie kujawsko-pomorskim

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Słów parę o Stefanie Krukowskim (1940-1977), dyrektorze Białowieskiego Parku Narodowego, w 45. rocznicę jego śmierci
PIOTR BAJKO — O prof. dr. Auguście Dehnelu (1903-1962) w 60. rocznicę jego śmierci

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 41(3) – 2022 r.

SPIS TREŚCI

BOGDAN LORENS — Długookresowy wpływ renaturyzacji warunków wodnych na strukturę roślinności runa zespołów Ledo-Sphagnetum magellanici i Vaccinio uliginosi-Pinetum w Roztoczańskim Parku Narodowym
ROMAN ŻUREK, ANDRZEJ KOWNACKI, ELŻBIETA DUMNICKA, AGNIESZKA POCIECHA, MAŁGORZATA KŁONOWSKA-OLEJNIK, EWA BOKŁAK — Fauna potoku Kryściów (Popradzki Park Krajobrazowy)
DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Tarnobrzeskiej Doliny Wisły

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
MACIEJ TURZAŃSKI — Skład pokarmu piskląt puszczyka uralskiego Strix uralensis na Pogórzu Dynowskim (SE Polska)

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Wspomnienie rocznicowe o Cezarym Bańce (1952-1998), podleśniczym w Białowieskim Parku Narodowym
PIOTR BAJKO — Z historii daniela w Puszczy Białowieskiej
PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Puszcza Białowieska w początkach Drugiej Rzeczypospolitej w świetle artykułów z Ech Leśnych

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 41(2) – 2022 r.

SPIS TREŚCI

ADAM STEBEL, ANNA MARIA OCIEPA, ANNA KOCZUR — Materiały do flory mchów Tatrzańskiego Parku Narodowego (polskie Karpaty Zachodnie)
DARIUSZ SKARŻYŃSKI, ANNA KRZYSZTOFIAK — Skoczogonki (Collembola) siedlisk mokradłowych Wigierskiego Parku Narodowego
JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — Aktualny stan poznania żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Spalskiego Parku Krajobrazowego
TADEUSZ PAWLIKOWSKI — Zgrupowania trzmieli (Hymenoptera: Apidae: Bombus LATR.) Słowińskiego Parku Narodowego w latach 1990-2020

POLEMIKI
ZBIGNIEW WITKOWSKI — Czy na Ziemi Raciborskiej na Górnym Śląsku powstanie nowy Park Narodowy?

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Z dziejów Domu Myśliwskiego w Białowieży
PIOTR BAJKO — Wspomnienie rocznicowe o prof. Tadeuszu Vetulanim – twórcy i opiekunie hodowli konika polskiego w Puszczy Białowieskiej
PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — Żubr i Puszcza Białowieska na paryskich grafikach Janusza Tłomakowskiego

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 41(1) – 2022 r.

SPIS TREŚCI

BARBARA FOJCIK, PIOTR T. ZANIEWSKI — Materiały do flory mszaków i bioty porostów Kampinoskiego Parku Narodowego – wiatrołomy uroczyska Grabina
RADOSŁAW LEWOŃ, EWA PIROŻNIKOW, MARCIN K. DYDERSKI — Specyfika muraw kserotermicznych Suwalskiego Parku Krajobrazowego
MAREK DREWNIK, ŁUKASZ MUSIELOK, MATEUSZ STOLARCZYK, WOJCIECH SZYMAŃSKI, DARIUSZ STRUZIK, ANTONI ZIĘBA, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — Zróżnicowanie gleb na leśnych powierzchniach badawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego – część wschodnia
JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, EWELINA MOTYKA — Stan poznania żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Przedborskiego Parku Krajobrazowego
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, BEATA JAKUBIK — O rozmiarach szczeżui wielkiej Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
JAKUB STERNALSKI, WANDA MARIA WEINER — Hymenaphorura pseudosibirica (Stach, 1954) – nowy gatunek dla fauny Polski i Pienińskiego Parku Narodowego

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Nie całkiem odeszła… W 15. rocznicę śmierci prof. Simony Kossak

Spis treści tomu 40 (2021)

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 40(4) – 2021 r.

SPIS TREŚCI

ANDRZEJ KECZYŃSKI — 100 lat temu. Początki Białowieskiego Parku Narodowego
DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna terenów chronionych Kielc

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
PIOTR T. ZANIEWSKI, ŁUKASZ SIEDLECKI — Nowe stanowisko chrobotka alpejskiego Cladonia stellaris i boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum koło wsi Łoś w Chojnowskim Parku Krajobrazowym (środkowa Polska)
MAŁGORZATA KARCZEWSKA — Podejźrzon wirginijski Botrychium virginianum (L.) Sw. (Ophioglossaceae) – nowy gatunek dla flory naczyniowej Białowieskiego Parku Narodowego
TADEUSZ NAMIOTKO, ALEKSANDRA SZCZEPKOWSKA, AGATA SZWARC, LUCYNA NAMIOTKO — Małżoraczki (Crustacea: Ostracoda) jezior Bełdany i Śniardwy w Mazurskim Parku Krajobrazowym

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Prof. Jan Jerzy Karpiński i jego otoczenie w świetle korespondencji prof. Zofii Pokackiej z Piotrem Bajko
PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — Żubr w pracach autorów związanych z Komisją Edukacji Narodowej

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 40(3) – 2021 r.

SPIS TREŚCI

PIOTR T. ZANIEWSKI, BARBARA FOJCIK — Materiały do flory mszaków i bioty porostów Kampinoskiego Parku Narodowego – wiatrołomy uroczyska Rózin
LUCYNA TWERD, PIOTR OLSZEWSKI — Problem zagospodarowania gruntów porolnych - wyniki wstępnych badań Aculeata (Chrysididae, Spheciformes, Apiformes) w rezerwacie przyrody „Jelonka”
DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
BOGDAN WZIĄTEK, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Znaczenie płazów w diecie wydry Lutra lutra żerującej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
DARIUSZ TLAŁKA — Występowanie widlicza Oellgaarda Diphasiastrum oellgaardii w Babiogórskim Parku Narodowym
JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Struktura gatunkowa ryb zabitych przez przyduchę w środkowym biegu Biebrzy w lipcu 2021 roku

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Pierwsza powojenna załoga Białowieskiego Parku Narodowego
PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — Sprawozdanie Janusza Domaniewskiego z misji w Puszczy Białowieskiej z 1921 roku
PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — Powojenne białowieżana w dokumentach Janusza Domaniewskiego (1891-1954) w archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 40(2) – 2021 r.

SPIS TREŚCI

ZBIGNIEW WILCZEK, MARIA KAMIONKA — Szata roślinna rezerwatu „Lipowska” w Beskidzie Żywieckim i jej znaczenie w ochronie przyrody
MAREK DREWNIK, ŁUKASZ MUSIELOK, MATEUSZ STOLARCZYK, WOJCIECH SZYMAŃSKI, ANTONI ZIĘBA, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — Zróżnicowanie gleb w obrębie leśnych powierzchni badawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego (Tatry Zachodnie)
DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
SŁAWOMIR WRÓBEL, ANTONI ZIĘBA — Aktualne informacje na temat rozmieszczenia wierzby szwajcarskiej (Salix helvetica Vill.) w Tatrzańskim Parku Narodowym

KRONIKA
PIOTR BAJKO — W 125. rocznicę urodzin prof. dra hab. Jana Jerzego Karpińskiego (1896-1965)
PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Puszcza Białowieska i żubry w „Przeglądzie Myśliwskim i Łowiectwie Polskim”
ŁUKASZ TYBURSKI — Puszcza Kampinoska w latach 1914-1938

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 40(1) – 2021 r.

SPIS TREŚCI

JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — Stan poznania żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
ANDRZEJ KOWNACKI — Fauna bezkręgowców w ekosystemach wodnych Rezerwatu Przyrody Bembeńskie (Orawa, Polska Południowa)
DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Doliny Bobrzy
MARCIN MANDZIAK, PIOTR WILNIEWCZYC, MACIEJ WACHECKI, PIOTR DĘBOWSKI — Zimowanie ptaków w lasach mieszanych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
TOMASZ WÓJCIK — Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum L. na Pogórzu Bukowskim (Karpaty Zachodnie)
JERZY BOROWSKI, DAWID MARCZAK — Buczowate (Xiphydriidae) Kampinoskiego Parku Narodowego (Hymenoptera, Symphyta)

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Swoje życie poświęcił białowieskim żubrom. W 40. rocznicę śmierci strażnika-hodowcy Piotra Pilucika
PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Reintrodukcja i ochrona bobrów w II Rzeczypospolitej w świetle artykułów z prasy przyrodniczej i łowieckiej

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 39(4) – 2020 r.

SPIS TREŚCI

BARBARA FOJCIK, WOJCIECH CIURZYCKI, ROBERT ZUBEL, MARIUSZ WIERZGOŃ, GRZEGORZ VONČINA, ANNA RUSIŃSKA, BEATA CYKOWSKA-MARZENCKA, STANISŁAW ROSADZIŃSKI, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI, MONIKA STANIASZEK-KIK, EWA FUDALI, SYLWIA WIERZCHOLSKA, MONIKA STRYJAK-BOGACKA — Materiały do brioflory Kampinoskiego Parku Narodowego
ANNA MARIA OCIEPA, ANTONI ZIĘBA, PAWEŁ KAUZAL — Kwaśne buczyny w Tatrzańskim Parku Narodowym

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. na Podlasiu
SYLWIA KIERCUL — Materiały do bioty porostów wsi Rzepniki (Polska Północno-Wschodnia)
KONRAD KRASOŃ, PIOTR GUZIK, WOJCIECH GUZIK — Nowe dane o rozmieszczeniu nabocznia bagiennego Mecostethus parapleurus (HAGENBACH, 1822) (Orthoptera, Acrididae) w Karpatach

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Laboratorium Biologiczne w Białowieży – w 90. rocznicę utworzenia
PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Kilka zaginionych dokumentów audiowizualnych o żubrze i Puszczy Białowieskiej

STRESZCZENIE / SUMMARY

„PNRP” 39(3) – 2020 r.

SPIS TREŚCI

PRZEMYSŁAW BROGOWSKI, TOMASZ WÓJCIK — Szata roślinna wybranych śródleśnych oczek wodnych gminy Narol (Roztocze)
JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, EWELINA MOTYKA, KATARZYNA KRAKOWSKA — Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) w parkach krajobrazowych środkowej Polski
ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, MARINA KIRICHENKO-BABKO, ROMAN BABKO — Ichtiofauna rezerwatów przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego
BOGDAN WZIĄTEK, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Czy wydra (Lutra lutra) może zasiedlać jeziora dystroficzne?

KRONIKA
PIOTR BAJKO — Lekarz białowieskich żubrów. W 30. rocznicę śmierci Wiaczesława Demiaszkiewicza (1907-1990)

PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENE, ANASTASIA FEDOTOVA — Odnaleźć i ocalić ostatnie żubry – co wiadomo o misji Hermana Knothego w Puszczy Białowieskiej w 1919 roku?

STRESZCZENIE / SUMMARY