Idź do
Jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN. Część tego obszaru wchodziła w skład powołanych w 1921 r. rezerwatów, które stały się zalążkiem obecnego Parku. Ochronie podlegają tu wszystkie elementy przyrody: gleba, stosunki wodne, rośliny, zwierzęta, grzyby, krajobraz oraz pozostałości dawnej działalności człowieka (np. kurhany, drzewa bartne, mielerze). Teren ten porasta las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie bez jego ingerencji. Tworzy go wiele gatunków drzew. To las różnowiekowy. Można w nim zobaczyć wszystkie fazy życia drzewa: od siewki po drzewa obumarłe. Uwagę odwiedzających zwraca duża ilość martwego drewna: stojące suche pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki niemu występują tu najrzadsze gatunki grzybów (np. pniarek różowy, soplówka gałęzista) i zwierząt (np. chrząszcze - bogatek wspaniały i rozmiazg kolweński), czy ornitologiczne perełki - dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białogrzbiety). Wiele żyjących na tym obszarze gatunków to relikty lasów pierwotnych.

Informacje praktyczne: osoby indywidualne i wycieczki grupowe mogą zwiedzać obszar objęty ochroną ścisłą idąc nieoznakowaną w terenie trasą „Do Dębu Jagiełły" (długość 7 km, w tym 4 km po terenie dawnego Rezerwatu Ścisłego; czas przejścia – 3 godziny) wyłącznie pod opieką przewodnika turystycznego posiadającego licencję wydaną przez Dyrektora BPN. Przewodnik może prowadzić grupę liczącą maksymalnie 10 osób (łącznie z opiekunami grup dzieci i młodzieży). Przewodnika z licencją na BPN można wynająć w biurach turystycznych.

Rezerwat Ścisły