Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Białowieskiego Parku NarodowegoWstęp Deklaracji

Białowieski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony - bpn.gov.pl/
Data publikacji strony internetowej: 30.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.02.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

  • Niektóre informacje przekazywane za pomocą zdjęć, grafik, wykresów itp. mogą być niedostępne cyfrowo dla osób nieposługujących się wzrokiem.
  • Strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne.
  • Niektóre treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Część publikowanych załączników jest jeszcze w trakcie dostosowywania do wymogów dostępności.
  • Część opublikowanych fotografii nie posiada tekstu alternatywnego.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 24.01.2024 r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 25.03.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, tel. (+48) 85 682 97 00; e-mail: bpn@bpn.com.pl
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został koordynator ds. dostępności - Grażyna Wykowska, specjalista ds. udostępniania Parku , e-mail grazyna.wykowska@bpn.com.pl , telefon +48 85 682 97 03
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Białowieskiego Parku Narodowego
Adres siedziby: 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11
1. Do wejścia do siedziby prowadzą schody oraz podjazd.
2. Do budynku mają wstęp osoby korzystające z psa asystującego.
3. W części biurowej nie ma podjazdu ani windy. Dostęp do biura dla osób na wózkach inwalidzkich oraz osób, które mają problem z wejściem po schodach jest możliwy przez muzeum (w godzinach jego otwarcia). Wjazd windą na holu muzeum na pierwsze piętro, po wyjściu z windy należy kierować się w lewo do przejścia służbowego do biura. 
3. W budynku znajduje się tyflomapa z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Na drzwiach brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych.
4. Od poniedziałku do piątku w Punkcie Informacji Turystycznej znajdującym się w tym samym budynku można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego online.
5. W sekretariacie Parku znajduje się pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.
6. Białowieski Park Narodowy celem umożliwienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia:
a) wsparcie ze strony pracowników Parku osobom ze szczególnymi potrzebami;
b) wsparcie techniczne poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego,
    korespondencyjnego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne mieści się na terenie Parku Pałacowego. Do budynku Muzeum, znajdującego się na niewielkim wzniesieniu, prowadzi brukowana droga. Przed budynkiem wyznaczono parking, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Po wejściu do budynku, po lewej stronie znajduje się plan tyflograficzny budynku. Kasa muzeum zlokalizowana jest na wprost od wejścia. Na holu głównym, po lewej stronie od kasy, jest winda z oznakowaniem w alfabecie Braille'a oraz systemem informacji głosowej. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępnych jest większość pomieszczeń w części głównej budynku, z wyłączeniem sali konferencyjnej, ze wznoszącymi się schodkowo rzędami miejsc dla widzów. Osoba z niepełnosprawnością ruchową może skorzystać z sali konferencyjnej jedynie w najniższej jej części, położonej najbliżej audytorium. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na poziomie -1, po lewej stronie od wejścia głównego, z dostępem przy pomocy windy na holu. Toaleta wyposażona jest w system przywoławczy i dodatkowo w przewijak dla niemowląt. Trzy sale wystaw czasowych z podjazdami dla wózków znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego do muzeum. W Muzeum istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas zwiedzania wózka inwalidzkiego lub podpórki trójkołowej dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Wejście na wystawę stałą znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Za lustrzanymi drzwiami wprowadzającymi na wystawę stałą podłoga kilkukrotnie opada i wznosi się, by oddać charakter ukształtowania terenu w zbiorowiskach roślinnych. Na ekspozycji panuje półmrok, z głośników rozlegają się odgłosy ptaków i dużych ssaków. Z kilku scen wystają gałęzie drzew. W większości scen znajdują się spreparowane zwierzęta. Osoby z klaustrofobią mogą czuć się niekomfortowo. Czas zwiedzania 25 scen wynosi około 55 minut. Przy kilku scenach na pierwszym piętrze znajdują się miejsca siedzące.

Zwiedzanie wystawy stałej odbywa się z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Przy większości scen w muzeum znajdują się tablice z białym tekstem na czarnym tle. W tzw. kinie nie ma audiodeskrypcji do prezentowanych zdjęć przyrodniczych i napisów. Na pierwsze piętro prowadzą schody liczące 25 stopni. Osoby poruszające się na wózkach korzystają z platformy obsługiwanej przez pracownika muzeum. W przypadku większej liczby wózków w grupie zwiedzających używa się dodatkowo windy na holu budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych turystom można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Na drzwiach w budynku są oznaczenia kontrastowe, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W Punkcie Informacji Turystycznej, znajdującym się na holu muzeum, dostępna jest tyflomapa Białowieskiego Parku Narodowego. W Punkcie Informacji Turystycznej istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w czasie rzeczywistym przez służącą do tego aplikację. Kasa muzeum oraz Punkt Informacji Turystycznej są wyposażone w pętle indukcyjne. 
Na holu Muzeum po prawej stronie, przy drzwiach prowadzących na wystawy czasowe, dostępny jest defibrylator AED. Muzeum jest wyposażone w krzesła i materace umożliwiające transport po schodach osób ze szczególnymi potrzebami w czasie ewentualnej ewakuacji.

Park Pałacowy - park w stylu angielskim o powierzchni około 50 hektarów. Pętle alejek spacerowych łączą się ze sobą przed budynkiem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. Po piaszczystej, utwardzonej powierzchni alejek spacerowych biegną dwie trasy ścieżek edukacyjnych z tablicami informacyjnymi - przyrodnicza ,,Drzewa Parku Pałacowego'' i historyczna ,,Zabytki Parku Pałacowego". Obydwie trasy są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Pomiędzy najstarszym budynkiem w Białowieży - dworkiem z 1845 roku - a Bramą Carską znajdują się strome schody. Osoby na wózkach chcące udać się spod dworku do Bramy Carskiej, powinny skierować się w przeciwną stronę niż dworek, po 50 metrach skręcić w lewo ścieżką prowadzącą do budynku Muzeum Przyrodniczo-Leśnego i Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego i obejść budynek do zachodniej ściany. 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej znajduje się w zabytkowym dworku nad stawami w Parku Pałacowym. Wjazd do obiektu umożliwia składana rampa podjazdowa, możliwe jest poszerzenie drzwi wejściowych poprzez otwarcie drugiego skrzydła. W budynku nie ma toalety  przystosowanej dla osób na wózkach. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej jest wyposażony w zestaw tyflomap na temat Białowieskiego Parku Narodowego oraz tyflomapę przedstawiającą rozkład pomieszczeń w budynku.

Biblioteka Naukowa BPN znajduje się w budynku Domu Myśliwskiego w Parku Pałacowym. Do głównego wejścia do budynku prowadzi 9 schodów. Wejście jest wyposażone w stromy podjazd którego wykorzystanie wymaga pomocy osoby asystującej. W budynku znajduje się winda oraz dwie toalety (na parterze i na piętrze) dla osób z niepełnosprawnością wyposażone w system przywoławczy. W budynku na parterze i piętrze znajdują się tyflomapy z rozkładem pomieszczeń.

Biblioteka i czytelnia BPN mieszczą się na parterze, na końcu korytarza po prawej stronie. Biblioteka BPN wyposażona jest w pętle indukcyjną. Można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji na przeznaczonym do tego laptopie. Osoby słabowidzące i niewidome mogą skorzystać z powiększonej klawiatury i myszy typu Big Track, powiększalnika umożliwiającego pracę z powiększonym tekstem i autolektora Braille'a. 

W budynku Domu Myśliwskiego w przestrzeni ogólnodostępnej znajduje się defibrylator AED. Budynek wyposażony jest również w dwa krzesła ewakuacyjne, umożliwiające ewakuację po schodach osób ze szczególnymi potrzebami. 

Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest przy szosie Hajnówka-Białowieża, około 3 kilometrów przed Białowieżą. Do Rezerwatu Pokazowego Żubrów wchodzi się przez pawilon edukacyjny. Z leśnego parkingu do pawilonu edukacyjnego wiedzie piaszczysta, ubita ścieżka o długości około 100 metrów. Przed samym budynkiem plac wyłożony jest brukiem, natomiast odcinek ścieżki o długości około 50 metrów wysypany jest kamykami niezwiązanymi zaprawą. Na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W Rezerwacie Pokazowym Żubrów istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas zwiedzania wózka inwalidzkiego lub podpórki trójkołowej dla osób z trudnościami w poruszaniu się. 

Pawilon edukacyjny
Wejście do pawilonu edukacyjnego jest z poziomu bruku. Po wejściu do budynku, po lewej stronie znajduje się tyflomapa z napisami w alfabecie Braille’a. W budynku po lewej stronie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona dodatkowo w przewijak dla niemowląt i system przywoławczy. Wejście na teren zagród ze zwierzętami znajduje się po prawej stronie od drzwi wejściowych, za bramkami do kontroli biletów. Bilety można zakupić on-line, w biletomatach, a także w Punkcie Informacji na wprost od wejścia do budynku. Pierwsza od lewej bramka kontroli biletów umożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym, a także przeprowadzenie roweru. W pawilonie edukacyjnym znajduje się platforma dla wózków umożliwiająca dostęp na poziom -1, gdzie znajduje się kilka stanowisk edukacyjnych. Strefę edukacyjną od holu głównego oddzielają szklane ścianki, z naniesionymi oznaczeniami kontrastowymi dla osób słabowidzących. Wysokość stołów edukacyjnych dostosowana jest do potrzeb osób na wózkach. Na antresolę, na której prezentowana jest część wystaw, prowadzą schody liczące 26 stopni. Dostęp na antresolę dla osób na wózkach możliwy jest (po zgłoszeniu pracownikom pawilonu) z terenu zagród ze zwierzętami, kamienistą, krętą ścieżką, biegnącą po zboczu wzniesienia, w które jest wkomponowany budynek. Przed drzwiami wyjściowymi do zagród ze zwierzętami znajduje się materiałowa mata dezynfekcyjna o wysokości kilku centymetrów. W budynku na drzwiach są oznaczenia kontrastowe, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. W kasie Rezerwatu można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w czasie rzeczywistym. Kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną. W budynku znajduje się ogólnodostępny defibrylator AED. Budynek jest wyposażony w dwa krzesła ewakuacyjne umożliwiające ewakuację po schodach osób ze szczególnymi potrzebami. 

Zagrody ze zwierzętami
Tyflomapa przedstawiająca plan rozmieszczenia zwierząt w Rezerwacie Pokazowym Żubrów zlokalizowana jest po prawej stronie, około 10 metrów, od wyjścia z pawilonu do zagród. Piaszczysta ścieżka o ubitej powierzchni, prowadząca pomiędzy zagrodami, ma około 1 kilometra długości. Przy zagrodach rozmieszczone są tabliczki z opisem zwierząt w alfabecie Braille'a oraz rycinami pokroju ciała i tropów zwierząt. W kilku miejscach znajdują się ławeczki. Przy zagrodzie żubroni znajduje się  toaleta przenośna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Pomiędzy zagrodami wilków i jeleni, a także przy zagrodzie żubrów znajdują się niewysokie platformy widokowe z łagodnym podjazdem dla wózków. Wyjście z Rezerwatu Pokazowego Żubrów jest przez bramkę na fotokomórkę otwierającą się na zewnątrz. 

Obręb Ochronny Rezerwat
Ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne na terenie leśnym Parku nie mają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest  przystosowanych toalet oraz tablic z napisami w alfabecie Braille'a. Fragment trasy turystycznej „Do Dębu Jagiełły", prowadzący po trybie leśnej jest częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Odcinek trasy biegnący ścieżką leśną jest trudno dostępny dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, ze względu na nierówności terenu, wystające korzenie oraz przewrócone drzewa. Trasa „Do Dębu Jagiełły" dostępna jest tylko pod opieką przewodnika licencjonowanego przez Białowieski Park Narodowy w grupach o ograniczonej liczebności. Biura turystyczne, działające w okolicznych miejscowościach, oprócz usługi przewodnickiej mogą zorganizować  wjazd bryczką na trasę turystyczną. Szlaki turystyczne w północnej części Białowieskiego Parku Narodowego dostępne są bez przewodnika dla osób indywidualnych. Osoby na wózkach mogą poruszać się czarnym i zielonym szlakiem rowerowym, które prowadzą po trybach leśnych. Zielony szlak rowerowy w wielu miejscach pokrywa się ze szlakiem pieszym „Wilczy szlak". Około 2 km od parkingu w miejscowości Masiewo, przy granicy obszaru „Uroczysko Głuszec" który jest pod ochroną ścisłą, znajduje się ekspozycja leśnej kolejki wąskotorowej z wiatą turystyczną. Dostępne są również fragmenty innych szlaków pieszych, w szczególności odcinek Carskiej Tropiny od parkingu przy Kosym Moście do wieży widokowej. Wieża widokowa nie jest dostępna dla osób na wózkach. Przy wieży z niewielkiego wzniesienia rozciąga się piękny widok na bagienną dolinę rzeki Narewki. Drewniane kładki turystyczne na ścieżce edukacyjnej „Przez Trzy Zbiorowiska" przy „Wilczym Szlaku" umożliwiają podziwianie piękna podmokłego lasu. Na początku kładek turystycznych znajduje się stopień o wysokości 5 centymetrów. Kładka biegnie około 1 metra nad powierzchnią gruntu i posiada poręcz o wysokości około 1metra. 
Osoby z niepełnosprawnością ruchową, chcące spróbować zobaczyć wolno żyjące żubry, mają szansę na spotkanie z królem puszczy w ostoi żubrów Czoło. Od parkingu we wsi Masiewo do miejsca dokarmiania prowadzi 500 metrów leśnej drogi o gruntowej nawierzchni. Platforma widokowa jest niedostępna dla osób na wózkach. Strefę wygrodzoną dla turystów i bróg z sianem dla żubrów dzieli około 100 metrów.