Idź do

Klauzula informacyjna

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO
W związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Białowieski Park Narodowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy przy Parku Pałacowym 11, kod pocztowy: 17-230 Białowieża.
 3. Z Administratorem danych można się skontaktować:
  a. listownie: na adres wskazany w punkcie 2 powyżej.
  b. przez e-mail: bpn@bpn.com.pl
  c. telefonicznie: +48 85 682 97 00
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnienia jego dane kontaktowe:
  Marta Krajewska, adres e-mail: iod@bpn.com.pl
  Z Inspektorem Ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 6. Białowieski Park Narodowy dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu oraz niszczeniu i kradzieży mienia:
  a. na wniosek osób trzecich;
  b. na wniosek organów prowadzących postępowanie;
  c. na wniosek Dyrektora Parku;
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Parku jako Administratora Danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 11 dni (dotyczy Pokoi Gościnnych, Muzeum BPN i OEP), ok. 65 dni (Pawilon Rezerwatu Pokazowego Żubrów), ok. 90 dni (dotyczy Rezerwatu Hodowlanego nr 2 OHŻ) lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.
 10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 12. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   
  Lokalizacja kamer:

  a. na zewnątrz

  Pokoje Gościnne:
  - wejścia do siedziby BPN (w tym wejście do muzeum),
  - parking przy PG,
  - wieża widokowa,

  Ośrodek Edukacji Przyrodniczej (OEP):
  - teren przed wejściami do budynku OEP,

  Rezerwat Pokazowy Żubrów:
  - wejście do Pawilonu edukacyjnego,
  - teren przed budynkiem (łącznie ze stanowiskami dla rowerów),

  Rezerwat Hodowlany nr 2 Ośrodka Hodowli Żubrów (OHŻ):
  - zagrody Rezerwatów Hodowlanych OHŻ,


  b. wewnątrz

  Pokoje Gościnne (PG):
  - korytarze, poziom I, II, III,
  - recepcja PG,
  - piwnica,
  - garaż,

  Rezerwat Pokazowy Żubrów:
  - pomieszczenia w Pawilonie edukacyjnym udostępnione turystom,
  - kino.