Idź do

Ideą Konkursu Wiedzy Ekologicznej jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz
zwrócenie uwagi na koniczność zachowania różnorodności biologicznej, zwłaszcza
pięknych obszarów chronionych Podlasia, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy
Białowieskiej.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją sprawowali: Kurator Podlaski, Starostwo
Powiatowe w Hajnówce, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Polskie Radio Białystok,
Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz wszystkie
parki narodowe i krajobrazowe województwa, będące współorganizatorami
Konkursu.

Konkurs uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku, natomiast IBS PAN, NSZZ Solidarność Białystok
i Starostwo Powiatowe Hajnówka wsparło nagrodami rzeczowymi dla finalistów.
Konkurs zwraca uwagę na zagrożenia bioróżnorodności i na to, jak ważną rolę w jej
utrzymaniu odgrywają formy ochrony przyrody – min. parki narodowe i krajobrazowe.
Chcemy uświadomić konieczność zachowania wyjątkowej przyrody tym, którzy
przyjdą po nas. Aby tak się stało, trzeba wierzyć w potrzebę jej ochrony, a podstawą
takiego przekonania jest rzetelna wiedza – na poszerzenie wiedzy o naszych
przyrodniczych zasobach wpływa realizacja Konkursu.
W tegorocznej edycji Konkursu uczestniczyło 345 uczniów z 39 szkół podstawowych
województwa podlaskiego.
Do etapu finałowego – w dniu 23 maja, przystąpiło 28 uczniów. Dziesięciu z nich,
którzy uzyskali najlepsze oceny z testu, przystąpiło do części ustnej, w trakcie której
zaprezentowali posiadaną wiedzę jak również świadomość dotyczącą procesów
zachodzących w przyrodzie i roli człowieka w środowisku.
Przed ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, wysłuchaliśmy programu
artystycznego w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Białowieży. Następnie
trzy finalistki przedstawiły autorskie prace – kampanie na rzecz zachowania i
wspierania różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
Mieliśmy także okazję wysłuchać wystąpienia dr Katarzyny Bojarskiej, dotyczącego
wielu płaszczyzn ochrony wilka, jak również przedstawicieli Młodzieżowej Rady
Klimatycznej działającej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, prezentujących
zarówno w wymiarze globalnym jak i lokalnym zagrożenia niesione przez zmiany
klimatu. Różnorodność biologiczną cennych przyrodniczo obszarów Podlasia
unaoczniła nam diaporama przygotowana przez pracownika Białowieskiego Parku
Narodowego, Dariusza Buraczyńskiego.
Ostatnim z elementów finału Konkursu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
W tegorocznej edycji Konkursu w obradach Komisji uczestniczyli: Profesor Marta
Kołodziej - Sobocińska (Instytut Biologii Ssaków PAN Białowieża) – Przewodnicząca;
Marzenna Bielonko (Narwiański Park Narodowy); Ewa Kraśnicka (Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej); Bogdan Browarki (Biebrzański Park Narodowy) i Joanna
Adamczewska (Wigierski Park Narodowy).
Laureatami XII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i
formy ochrony przyrody w Polsce" zostali:
I miejsce
Barbara Iłendo
– Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance
II miejsce
Gabriela Opolska
– Szkoła Podstawowa w Suwałkach
III miejsce
Julianna Makal
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
Ponadto wyróżnienie zdobyli:
Piotr Pęksa
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
Piotr Kowalczuk
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku
Mikołaj Pyżewski
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach
Ida Stankiewicz
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
Nikola Czajkowska
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach
Ewelina Prochorska
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku
Martyna Wojszko
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku
Gratulujemy serdecznie wszystkim finalistom Konkursu Wiedzy Ekologicznej
Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce!